Izdavačka djelatnost

Kategorija:
21.02.2021

Zbornik radova "Aktulenosti u društvenim naukama" je publikacija naučnih i stručnih radova već dokazanih naučnih radnika i istraživača, ali i onih koji su na početku svoje naučne karijere. Obzirom na multidiscipniranost teme, zbornik obuhavat radove iz naučnih disciplina: ekonomija, međunarodno pravo, sociologija, bezbjednost, socijalni rad, itd. Radovi su aktuleni i obrađuju savremena društvena pitanja i probleme, ali i teorijska i praktična dostignuća pojedinih naučnih disciplina. Na ovaj način dajemo podsticaj svim mladim ljudma da kroz svoj naulni rad daju odprinos rješavanju brojnih društvenih problema.

Kategorija:
07.06.2020

Knjiga nas uvodi u razne društvene probleme kojima se najintenzivnije bavi socijalna pedagogija. Obzirom na širok spektar izučavanja koji obuhvata predmet socijalne pedagogije mi smo se u ovoj knjizi bazirali na četiri ključne teme ili problema i to: socijalno neprilagođeno ponašanje djece predškolskog i školskog uzrasta, rizične i protektivne faktore, socijalno neprilagođeno ponašanje adolescenata i maloljetničko prestupništvo. Kroz brojne primjere socijalno neprilagođenog ponašanja ukazali smo jednim dijelom i na uzroke takvog ponašanja.  Takođe, ne smijemo zaboraviti koliko su  prevencija i resocijalijalizacija važni za oblast socijalne pedagogije, kao i drugih naučnih disciplina koje se bave ovim problemima. Ova knjiga namijenjena je studentima prvog ciklusa studija kako bi se upoznali sa polaznim osnovama socijalne pedagogije, ali isto tako sadržaj ove knjige može pomoći i drugim pomažućim profesijama i stručnjacima iz prakse da obnove i prošire svoja znanja iz ove oblasti.

Kategorija:
03.06.2020

Pоrоdicа i pоrоdični živоt pоnеkаd su prеdstаvlјеni kао nеštо priјаtnо i dеlikаtnо, drugi put kао nеštо zаstаrјеlо, pоnеkаd sе pоrоdicа prеdstаvlја kао izvоr nаsilја i indоktrinаciја, pоnеkаd kао mјеstо vеdrеg iskustvа оdnоsа i еmоciја. Pоrоdicа је svе tо i јоš višе. Pоrоdicа је krеаtivnа, miјеnjа fоrmе i prоstоr zа učеnjе. Моnоgrаfiја prikаzuје rаzličitе mоdеrnе pоrоdičnе prаksе tоkоm trаnziciје tј. u pеriоdu kаdа sе dеšаvајu nајintеnzivniје prоmјеnе. Аutоri istrаžuјu učеnjе u pоrоdicаmа s nаrаtivnim mеtоdаmа i tumаčе ih kоncеptimа biоgrаfskоg učеnjа. Pričе prеdstаvlјајu put rаstа, brigе, privlаčnоsti, pripаdnоsti, trudа, strаhа, tugе, sаоsјеćаnjа i iznаd svеgа krеаtivnоsti u svаkоdnеvnоm živоtu.

Kategorija:
12.09.2019

Knjiga dr.sc. Nenada Lučića se bavi upravljanjem konfliktima kao procesom i aktivnošću, koja je usmjerena na sprečavanje disfunkcionalnih i destruktivnih posljedica konflikata, te usmjeravanje energije konfliktnih situacija na prepoznavanje stvarnih problema konflikta i njihovo rješavanje kroz komunikaciju. Takođe, istraženi su i prikazani neki od uspješnih modela rješavanja konflikata.

Kategorija:
30.07.2019

U izdanju CMZ izašla je nova knjiga Damira Nadarevića, doktora komunikoloških nauka, pod naslovom Kada zidovi „govore“: Utjecaj prostora na komunikaciju zatvorenika. Riječ je o jedinstvenoj naučnoj monografiji u kojoj autor na vrlo plastičan, egzaktan te,  kako naučnoj tako i široj javnosti, prihvatljiv način ispostavlja problem komunikacije u totalnim ustanovama, zatvorima. Fokusira se na prostor i njegovu „zloupotrebu“ u kaznenoj politici. U knjizi aktualizira komunikacijsku okolinu zatvorenika i to njen fizički i spacijalni dio. Bavi se utjecajem arhitekture zatvora na komunikaciju, te njegovoga enterijera na odnose između zatvorenika i uposlenika. U posebnom poglavlju ukazuje na utjecaj boja na zatvorenike te daje konkretne savjete kako obojiti zatvor da bi se dobila vaspitno stimulativna okolina. Pod prostorom podrazumijeva i mirise, zvukove, muziku ali i vrijeme i meteorološke promjene i ukazuje kakav utjecaj imaju na ponašanje i komunikaciju zatvorenika. Autor u knjizi pokušava dati zaokruženu cjelinu svih faktora, kojih najčešće nismo ni svjesni, a koji utječu na komunikaciju uposlenika sa zatvorenicima ali i samih zatvorenika između sebe. Zatvor kao prostor i prostor u zatvoru od kaznene dobija vaspitno stimulativnu dimenziju.