Izdavačka djelatnost

Kategorija:
26.08.2021

Naučna monografija „Resocijalizacija maloljetnih prestupnika“ jedna je od rijetkih publikacija na prostoru Bosne i Hercegovine koja se bavi problemom resocijalizacije i institucionalnim prevaspitim tretmanom maloljetnih prestupnika u vaspitno- popravnim ustanovama. Ova knjiga polazi od dileme i pitanja: Koliko je resocijalizacija maloljetnih prestupnika zaista moguća u vaspitno popravnim ustanovama? U želji da ukažemo kako i na koji način se sprovodi resocijalizacija maloljetnih prestupnika u takvim ustanovama prikazaćemo elemente i način sprovođenja prevaspitnog tretmana, metode i oblike rada, kao i pozitivne primjere vaspitno korektivnog rada sa maloljetnim prestupnicima.

Upravo ova naučna monografija predstavlja želju autora sa bogatim iskustvom u radu sa maloljetnim prestupnicima da svoja znanja prenese studentima koji se obrazuju za neku od pomažućih profesija. Knjiga daje jednu naučnu percepciju kako i na koji način prevaspitavati maloljetnike, te koji su to postupci i faze u radu sa njima. Knjiga je zapravo u najvećoj mjeri spoj pedagogije i prava, ali i brojnih drugih društvenih nauka koje se bave ovom problematikom. Pored pravnog okvira o krivičnim sankcijama koje se izriču maloljetnicima, daje se i pedagoški prikaz uloge i značaja prevaspitnog tretmana od kojeg zavisi uspješnost resocijalizacije maloljetnika.

 

Kategorija:
21.02.2021

Zbornik radova "Aktulenosti u društvenim naukama" je publikacija naučnih i stručnih radova već dokazanih naučnih radnika i istraživača, ali i onih koji su na početku svoje naučne karijere. Obzirom na multidiscipniranost teme, zbornik obuhavat radove iz naučnih disciplina: ekonomija, međunarodno pravo, sociologija, bezbjednost, socijalni rad, itd. Radovi su aktuleni i obrađuju savremena društvena pitanja i probleme, ali i teorijska i praktična dostignuća pojedinih naučnih disciplina. Na ovaj način dajemo podsticaj svim mladim ljudma da kroz svoj naulni rad daju odprinos rješavanju brojnih društvenih problema.

Kategorija:
07.06.2020

Knjiga nas uvodi u razne društvene probleme kojima se najintenzivnije bavi socijalna pedagogija. Obzirom na širok spektar izučavanja koji obuhvata predmet socijalne pedagogije mi smo se u ovoj knjizi bazirali na četiri ključne teme ili problema i to: socijalno neprilagođeno ponašanje djece predškolskog i školskog uzrasta, rizične i protektivne faktore, socijalno neprilagođeno ponašanje adolescenata i maloljetničko prestupništvo. Kroz brojne primjere socijalno neprilagođenog ponašanja ukazali smo jednim dijelom i na uzroke takvog ponašanja.  Takođe, ne smijemo zaboraviti koliko su  prevencija i resocijalijalizacija važni za oblast socijalne pedagogije, kao i drugih naučnih disciplina koje se bave ovim problemima. Ova knjiga namijenjena je studentima prvog ciklusa studija kako bi se upoznali sa polaznim osnovama socijalne pedagogije, ali isto tako sadržaj ove knjige može pomoći i drugim pomažućim profesijama i stručnjacima iz prakse da obnove i prošire svoja znanja iz ove oblasti.

Kategorija:
03.06.2020

Pоrоdicа i pоrоdični živоt pоnеkаd su prеdstаvlјеni kао nеštо priјаtnо i dеlikаtnо, drugi put kао nеštо zаstаrјеlо, pоnеkаd sе pоrоdicа prеdstаvlја kао izvоr nаsilја i indоktrinаciја, pоnеkаd kао mјеstо vеdrеg iskustvа оdnоsа i еmоciја. Pоrоdicа је svе tо i јоš višе. Pоrоdicа је krеаtivnа, miјеnjа fоrmе i prоstоr zа učеnjе. Моnоgrаfiја prikаzuје rаzličitе mоdеrnе pоrоdičnе prаksе tоkоm trаnziciје tј. u pеriоdu kаdа sе dеšаvајu nајintеnzivniје prоmјеnе. Аutоri istrаžuјu učеnjе u pоrоdicаmа s nаrаtivnim mеtоdаmа i tumаčе ih kоncеptimа biоgrаfskоg učеnjа. Pričе prеdstаvlјајu put rаstа, brigе, privlаčnоsti, pripаdnоsti, trudа, strаhа, tugе, sаоsјеćаnjа i iznаd svеgа krеаtivnоsti u svаkоdnеvnоm živоtu.

Kategorija:
12.09.2019

Knjiga dr.sc. Nenada Lučića se bavi upravljanjem konfliktima kao procesom i aktivnošću, koja je usmjerena na sprečavanje disfunkcionalnih i destruktivnih posljedica konflikata, te usmjeravanje energije konfliktnih situacija na prepoznavanje stvarnih problema konflikta i njihovo rješavanje kroz komunikaciju. Takođe, istraženi su i prikazani neki od uspješnih modela rješavanja konflikata.