Ciljevi i područje djelovanja

Centar modernih znanja u okviru Mađunarodne naučne konferencije “Društvene devijacije” naučno osvjetljava brojne društvene probleme koji su aktuelni, te je cilj našeg djelovanja usmjeren ka traženju efikasnih i novih rješenja za suzbijanje brojnih devijantih pojava. Takvi ciljevi zahtjevaju i multidiciplinarno djelovane svih naučnih diciplina koje se prvenstveno bave čovjekom, ali i drugih srodnih nauka čija dostignuća mogu doprinjeti prevenciji devijantnih pojava.

Svaki zbornik je tematski, te podstiče objavljivanje visokokvalitetnih istraživačkih radova, teorijskog i empirijskog karaktera, sa tendencijom da premosti jaz između njih i doprinese novim  teorijskim saznanjima i proširi postojeća teorijska saznanja iz oblasti koje pokriva časopis/zbornik radova. Naučni skup se održava jednom godišnje, a uređivački odbor zavisno od društvenih tendencija definiše temu skupa.