Novosti

 

 

POLOŽAJ MARGINALIZOVANIH GRUPA U DRUŠTVU

 

Banja Luka, 31.5. - 01.06.2019 godine

Hotel Vidović

 

     PROGRAM RADA

PETAK, 31.05.2019. godine

12,00 – 13,00  Registracija učesnika i koktel dobrodošlice

 

13,00 – 13,15 Otvaranje naučnog skupa – obraćanje predstavnika organizacionog odbora naučnog skupa. Vlade Međunarodnu naučnu konferenciju će otvoriti Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Duško Milunović.

 

13,15 – 13.35                                                      Plenarna predavanja

 

RODITELJI OVISNICI O OPIJATIMA I DJECA SUOVISNICI KAO MARGINALNA SKUPINA

Prof.dr.sc. Jasminka Zloković   

Filozofski fakultet, Rijeka

Republika Hrvatska

13.35 – 13.55

FEMICID I NAČELO DUŽNE PAŽNJE

Doc.dr Milica Kovačević

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd

 Republika Srbija

 

13,55 – 14,10  Zajedničko slikanje učesnika konferencije i pauza za osvježenje

 

 

15,10 – 17,30                                                       Sesija 1 – Sala A

                                                              Moderator prof.dr Jagoda Petrović

                                                               Fakultet političkih nauka, Banja Luka

       

 

Akademik prof.dr Miodrag N. Simović                                                                         Prof.dr Marina M.Simović

Ustavni sud BiH,   Omudsman za djecu Republike Srpske

Marginalizovane grupe: međunarodni standardi i praksa Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH

BiH

 

Prof.dr Azra Adžajlić – Dedović, doc.dr Samir Rizvo

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije,

Univerzitet u Sarajevu

Viktimološki osvrt na zaštitu djece od različitih oblika viktimizacije sa posebnim osvrtom na romsku populaciju u Bosni i Hercegovini

BiH

 

Prof.dr.sc Anita Zovko, mr.paed. Jelena Vukobratović

Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Prirodoslovna i grafička škola Rijeka

Marginalnizacija osoba treće životne dobi

Hrvatska

 

Prof. Dr. István Gál university professor University of Pécs

Dr. Ferenc Dávid lecturer University of Pécs

Marginalized groups and political extremism in Hungary

Hungary

 

Prof.dr Braco Kovačević

Fakultet političkih nauka, Banja Luka

Siromaštvo kao diskriminacija (u zarobljenoj državi BiH)

BiH

 

Prof.dr Nives Ličen, prof.dr Aleksandra Šindić Radić

Filozofski fakultet Ljubljana, Filozofski fakultet Banja Luka

Medgeneracijsko izobraževanje za trajnostni razvoj kot strategija za družbeno vključevanje starejših

Slovenija

 

Prof.dr Nikola Mijanović

Filozofski fakultet Nikšić

Interkulturalna kompetentnost nastavnika kao faktor efikasnog obrazovanja učenika romske pripadnosti

Crna Gora

 

Dr.sc. Silva Banović, dr.sc. Lejla Junuzović-Žunić

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli

Stavovi medicinskog osoblja i opće populacije prema demenciji u BiH

BiH

 

Prof.dr Dimitrijoska Sunčica, prof.dr Bogoevska Nataša

Institut za soc.rad i soc.politiku na Filozofskom fakultetu Skopje                                                        Univerzitet "Sv.Ćiril i Metodije" Skopje

Porodica kao faktor recidivizma dece u vršenju krivičnih dela

R. S. Makedonija

 

Doc.dr.sc Gorana Bandalović, mag.soc Andrea Višić

Filozofski fakultet, Split

Utjecaj neplanirane trudnoće na partnerski odnos

Hrvatska

 

Doc.dr Amer Osmić, mr.sc Enita Čustović

Fakultet političkih nauka Sarajevo

Mladi u BiH - marginalizacija na djelu

BiH

 

Prof.dr Dragana Vilić

Ekonomski fakultet Banja Luka

Socijalna isključenost - suprotnost održivom razvoju društva

BiH

 

Doc.dr Dragan Stefanovski        

Samostalni istraživač    

Unemployment, social exclusion and social marginalization    

R. S. Makedonija

 

Prof.dr Borislav Đukanović, dr.sci.Jasmina Knežević Tasić

Univerzitet Donja Gorica, Podgorica, Klinika za bolesti zavisnosti “Lorijen” Beograd

Fenomenološki i etiološki aspekti zavisnosti od rada u Srbiji i Crnoj Gori

Crna Gora, Srbija

 

Mr.sc. Olivera Grbić, prof.dr Jagoda Petrović

Fakultet političkih nauka, Banja Luka

Kritička perspektiva razvoja zajednice u obrazovanju za socijalni rad: promjena u pristupu marginalizaciji i socijalnoj isključenosti

BiH

 

Diskusija

 

 

 

 

15,10 – 17,30                                                      Sesija 2 – Sala B

Moderator prof.dr Goran Jovanić

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd

 

 

 

Željka Knotek Maloić, Snježana Pavlić  

Ministarstvo pravosuđa R.Hrvatske, Uprava za zatvorski sustav, Sektor za probaciju            

Počinitelji kaznenih djela - rizici i potrebe: Individualizacija postupanja u izvršavanju mjera i sankcija u zajednici               

Hrvatska

 

Dr.sc Damir Nadarević 

KPZ poluotvorenog tipa Bihać   

Trening socijalnih vještina u KP ustanovama    

BiH

 

Mr Vera Petrović, prof.dr Goran Jovanić              

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd              

Marginalizacija dece kao posledica inkarceracije roditelja         

Srbija

 

Prof.dr Nebojša Macanović, prof.dr Aleksandra Šindić 

Fakultet političkih nauka Banja Luka                                 

Filozofski fakultet Banja Luka    

Dječija igraonica u KPZ Banja Luka kao faktor očuvanja porodičnih odnosa               

BiH

 

Doc.dr Tamara Marić    

Minstarstvo pravde Republike Srpske    

Izvršenje kazne maloljetničkog zatvora u Republici Srpskoj        

BiH

 

Mag.soc. Valentina Pandurić   

Doktorand na Filozofskom fakultetu, Zagreb     

Stigmatizacija i etiketiranje u kontekstu stvaranja kriminalne ličnosti 

Hrvatska

 

Mr Marija Stojanović, prof.dr Vesna Žunić-Pavlović

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd              

Specifičnosti slike o sebi adolsecenata na smještaju u ustanovama socijalne zaštite 

Srbija

 

Jelena Simonović, MA  

Master prava, Univerzitet u Nišu             

Fenomenologija i etiologija maloljetničke delikvencije

Srbija

 

 

 

 

17,45 – 19,00 Obilazak Banja Luke  sa turističkim vodičem

 

 

20,00 Svečana večera – Banjalučki splav

 

 

 

 

 

SUBOTA 01.06.2019.

9.00 – 11,30                                                Sesija 3 – Sala A

Moderatori

dr Filip Mirić

Pravni fakultet Niš

i

Mr.sc. Olivera Grbić

Fakultet političkih nauka, Banja Luka

 

 

Prof.dr Petar Rajčević   

Učiteljski fakultet u Prizrenu, Univerzitet u Prištini - Kosovska Mitrovica

Obespravljenost u društvu i obrazovanje

Srbija

 

Prof.dr Vesna Đurić

Fakultet političkih nauka Banja Luka

Profesionalni standardi u izvještavanju bosanskohercegovačkih dnevnih novina o osobama sa tjelesnim invaliditetom

BiH

 

Prof.dr Brankica Popović            

Filozofski fakultet Kosovska Mitrovica   

Duhovni razvoj mladih

Srbija

 

Mr Dajana Đurašinović               

Medicinski fakultet Banja Luka 

Učešće žena u političkom životu BiH: građanka i političarka     

BiH

 

Mr.Anida Dudić, mr.Lamija Silajdžić     

Fakultet poličitikih nauka Sarajevo         

LGBTIQ populacija u bosanskohercegovačkom društvu: stavovi javnosti i medijsko izvještavanje

BiH

 

Dr Jelena Tanasijević, doc.dr Zoran Vesić            

Fakultet političkih nauka Beograd           

Rodna perspektiva i položaj žena na tržištu rada u Srbiji             

Srbija

 

Prof.dr Milica Bošković, dr Sanja Đurđević         

Visoka škola socijalnog rada, Beograd  

Nasilje navijačkih grupa - moderan oblik društvene devijacije 

Srbija

 

Ljiljana Skrobić, MA      

Filozofski fakultet Niš    

Usvojenje dece iz manjinskih grupa       

Srbija

 

Mr Svetlana Janković   

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije Marginalizovan društveni položaj starijih žena               

Srbija

 

Jože Žugec         

Zavod za glušne in naglušne Ljubljana  

Vikend vzogjne skupine               

Slovenija

 

Assoc. Prof.dr.Vladimir Ilievski, MSc Andon Damovski 

Institut za soc.rad i soc.politiku na Filozofskom fakultetu,

Univerzitet "Sv.Ćiril i Metodije" Skopje                   

Social support of people with intellectual disability included in the form "living with support"   

R. S. Makedonija

 

Biljana B. Joksimović, MA          

JUOŠ "Vukašin Radunović"         

Stavovi učenika prema učenicima Romske nacionalnosti u mlađim razredima osnovne škole  

Crna Gora

 

Doc.dr Rusmir Kozarić  

Internacionalni univerzitet Brčko              

Položaj spolno zlostavljane djece sa invaliditetom i tjelesnim teškoćama u krivičnom postupku      

BiH

 

Mr Irmela Ćosić,doc.dr.sci Idriz Ćosić    

Montessori IQ kutak, Tuzla         

Specifični odnos psihosocijalnog rada sa marginaliziranim grupama u društvu               

BiH

 

prof.dr Zlatko Miliša, mr. Nemanja Spasenovski

Filozofski fakultet Osijek              

Stigmatizacija i marginalizacija ovisnika o drogama

Hrvatska

 

Dr.sc. Šahim Kahrimanović        

Visoka škola Union, Mostar       

Socioistorijski kontekst upotrebe droga - od marginalne pojave do globalnog fenomena          

BiH

 

Doc.dr Tatjana Marić    

Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka        

Prevencija upotrebe psihoaktivnih supstanci i socijalno neprihvatljiog ponašanja mladih razvojem porodičnih vještina             

 

 

BiH

 

Doc.dr sci Helena Lajšić               

JU Narodna i univerzitetska biblioteka R.Srpske

Stariji radnici - performanse, apsentizam i praćenje uz podršku informacionih sistema 

BiH

 

Dipl.soc.rad Teodora Deretić     

Fakultet političkih nauka Banja Luka      

Socijalni konstruktivizam           

BiH

 

Mr.sc. Sanela Pekić

Asocijacija socijalnih radnika Kantona Sarajevo

Sprečavanje marginalizacije mladih sklonih rizičnom ponašanju u obrazovnom sistemu

BiH

 

Mr Nina Babić  

Fakultet političkih nauka Sarajevo          

Socijalni rad u osnaživanju marginalizovanih društvenih grupa              

BiH

 

Diskusija

 

 

 

 

10,30 pauza za kafu uz degustaciju torti

 

 

 

                                                                             Subota 01.06.2019.

9.00 – 11,30                                                         Sesija 4 – Sala B

                                                                Moderator dr.sc Gordana Nikolić

                                                                                  MUP Srbije

 

Prof.dr Zoran Jevtović,  mr Predrag  Bajić            

Filozofski fakultet Niš                                                                       

Fakultet za sport, Univerzitet "Union-Nikola Tesla", Srbija           

Fragmenti slike Evropske migrantske krize u dnevnoj štampi Srbije        

Srbija

 

Prof.dr Hatidža Beriša,  mr Ivan Rančić

Univerzitet odbrane u Beogradu Vojska Srbije   

Migracije kao spoljni faktor uticaja na bezbednost Republike Srbije      

Srbija

 

Doc.dr Dragan Radišić  

Fakultet za bezbjednost i zaštitu Banja Luka      

Kontinuitet migrantske krize u Evropi, s osvrtom na BiH              

BiH

 

Mladen Obrenović, MA               

Fakultet političkih nauka, Sarajevo         

Migranti kao "opasni drugi" u bosansko-hercegovačkim medijima

BiH

 

Mr Samira Hunček         

Ministartvo sigurnosti BiH           

Uloga NVO u postupanju i asistenciji žrtvama trgovine ljudima u BiH  

BiH

 

Doc.dr Miroslav Baljak,  dr Dražan Erkić              

Ministarstvo odbrane BiH,  MUP Republike Srpske           

Međunarodnopravna zaštita civila u oružanim sukobima          

BiH

 

Mr Anel Ramić

KPZ PT Bihać     

Migracijska kretanja na području Unsko-sanskog kantona i sigurnosni izazovi 

BiH

 

Dr.sc Safet Mušić            

Ministarstvo odbrane BiH           

Implikacije jačanja desničarskog ekstermizma na sigurnost u društvu  

BiH

 

Dr Gordana Nikolić        

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije           

Položaj žrtava krivičnog dela trgovine ljudima

Srbija

 

                           Diskusija

 

 

Pauza za kafu

 

 

 

Penel diskusija 11,45 – 12, 45

 

Moderator: Aleksandar Trifunović

 

Učesnici:

 

dr Filip Mirić, Milan Antić  - Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu

 

dr Zorica Mršević - Institut društvenih nauka, Beograd 

 

 

Dipl.soc.radnik Ivica Poljak - Centar za socijalni skrb Split

 

 

 

12,45-13,15 Donošenje zaključaka, predlaganje i usaglašavanje teme za narednu naučnu konferenciju i zatvaranje konferencije.

 

13,30 – 18,00 odlazak u Etno selo Ljubačke doline

           

 

Prilozi: