Novosti

SPISAK PRIJAVLJENIH TEMA ZA IV MEĐUNARODNU NAUČNU KONFERENCIJU “DRUŠTVENE DEVIJACIJE”

SPISAK PRIJAVLJENIH TEMA ZA IV MEĐUNARODNU NAUČNU KONFERENCIJU “DRUŠTVENE DEVIJACIJE”

 

 

PRIJAVLJENE TEME ZA ČETVRTU MEĐUNARODNU NAUČNU KONFERENCIJU

DRUŠTVENE DEVIJACIJE

 

R.br

Ime i prezime

Institucija

Naziv rada

Država

1.        

prof.dr.sc. Jasminka Zloković

Filozofski fakultet, Rijeka

Roditelji ovisnici o opijatima i djeca suovisnici kao marginalna skupina

Hrvatska

2.        

doc.dr Milica Kovačević

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd

Femicid i načelo dužne pažnje

Srbija

3.        

prof.dr Azra Adžajlić - Dedović                     
doc.dr Samir Rizvo

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Univerzitet u Sarajevu

Zaštita žena žrtava nasilja u Bosni i Hercegovini

BiH

4.        

prof.dr Petar Rajčević

Učiteljski fakultet u Prizrenu, Univerzitet u Prištini - Kosovska Mitrovica

Obespravljenost u društvu i obrazovanje

Srbija

5.        

dr.sc Filip Mirić

Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu

Personalna asistencija kao oblik vaninstitucionalne podrške osobama sa invaliditetom

Srbija

6.        

prof.dr Hatidža Beriša                                 
mr Ivan Rančić

Univerzitet odbrane u Beogradu                                   Vojska Srbije

Migracije kao spoljni faktor uticaja na bezbednost Republike Srbije

Srbija

7.        

Akademik prof.dr Miodrag N. Simović                                                                         Prof.dr Marina M.Simović

Ustavni sud BiH                                                                   Omudsman za djecu Republike Srpske

Marginalizovane grupe: međunarodni standardi i praksa Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH

BiH

8.        

prof.dr Natalija Jovanović                             
Nenad Stanojević

Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu

Siromaštvo i socijalni problemi učenika osnovne škole u Nišu

Srbija

9.        

dr Zorica Mršević

Institut društvenih nauka, Beograd

Položaj lezbejki u Srbiji

Srbija

10.    

mr Dajana Đurašinović

Medicinski fakultet Banja Luka

Učešće žena u političkom životu BiH: građanka i političarka

BiH

11.    

prof.dr Braco Kovačević

Fakultet političkih nauka, Banja Luka

Siromaštvo kao diskriminacija (u zarobljenoj državi BiH)

BiH

12.    

prof.dr.sc Anita Zovko                    
mr.paed.Jelena Vukobratović

Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci                            Prirodoslovna i grafička škola Rijeka

Marginalnizacija osoba treće životne dobi

Hrvatska

13.    

mr.Anida Dudić                                              
mr.Lamija Silajdžić

Fakultet poličitikih nauka Sarajevo

LGBTIQ populacija u bosanskohercegovačkom društvu: stavovi javnosti i medijsko izvještavanje

BiH

14.    

doc.dr Miroslav Baljak                                      
dr Dražan Erkić

Ministarstvo odbrane BiH,                                                                   MUP Republike Srpske

Međunarodnopravna zaštita civila u oružanim sukobima

BiH

15.    

mr Vera Petrović                                      
prof.dr Goran Jovanić

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd

Marginalizacija dece kao posledica inkarceracije roditelja

Srbija

16.    

Mladen Obrenović, MA

Fakultet političkih nauka, Sarajevo

Migranti kao "opasni drugi" u bosansko-hercegovačkim medijima

BiH

17.    

mr Marija Stojanović                    
prof.dr Vesna Žunić-Pavlović

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd

Specifičnosti slike o sebi adolsecenata na smještaju u ustanovama socijalne zaštite

Srbija

18.    

doc.dr Dragan Radišić

Fakultet za bezbjednost i zaštitu Banja Luka

Kontinuitet migrantske krize u Evropi, s osvrtom na BiH

BiH

19.    

Bojana Pucarević, MA                         
Ivan Anđelković, MA

Filozofski fakultet Niš

Mladi koji napuštaju alternativne oblike zaštite i rizici od socijalne isključenosti

Srbija

20.    

dr Jelena Tanasijević                       
doc.dr Zoran Vesić

Fakultet političkih nauka Beograd

Rodna perspektiva i položaj žena na tržištu rada u Srbiji

Srbija

21.    

prof.dr Nives Ličen                                
prof.dr Aleksandra Šindić Radić

Filozofski fakultet Ljubljana                                         Filozofski fakultet Banja Luka

Medgeneracijsko izobraževanje za trajnostni razvoj kot strategija za družbeno vključevanje starejših

Slovenija

22.    

prof.dr Hana Hadžibulić Nurković                                    
mr.sc Mario Babić

Prirodno-matematički fakultet Sarajevo                                                         JU Druga osnovna škola Brčko

Obrazovni sistem u Finskoj - obrazovanje za sve

BiH

23.    

mr Fuada Cerić

JU OŠ "Todorovo"

Doprinos žena razvoju društva u BiH

BiH

24.    

prof.dr Milica Bošković                         
dr Sanja Đurđević

Visoka škola socijalnog rada, Beograd

Nasilje navijačkih grupa - moderan oblik društvene devijacije

Srbija

25.    

Slavića Đukić                              
Milica Pejić

Fakultet političkih nauka, Banja Luka

LGBT populacija i njihov položaj u BiH

BiH

26.    

prof.dr Nikola Mijanović

Filozofski fakultet Nikšić

Interkulturalna kompetentnost nastavnika kao faktor efikasnog obrazovanja učenika romske pripadnosti

Crna Gora

27.    

doc.dr Dragan Stefanovski

Samostalni istraživač

Unemployment, social exclusion and social marginalization

R. S. Makedonija

28.    

dipl.soc.rad Teodora Deretić

Fakultet političkih nauka Banja Luka

Socijalni konstruktivizam

BiH

29.    

doc.dr Tamara Marić

Minstarstvo pravde Republike Srpske

Položaj žena u kazneno-popravnim ustanovama u Republici Srpskoj

BiH

30.    

Ljiljana Skrobić, MA

Filozofski fakultet Niš

Usvojenje dece iz manjinskih grupa

Srbija

31.    

mr Svetlana Janković

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije

Marginalizovan društveni položaj starijih žena

Srbija

32.    

mr Samira Hunček

Ministartvo sigurnosti BiH

Uloga NVO u postupanju i asistenciji žrtvama trgovine ljudima u BiH

BiH

33.    

Jože Žugec

Zavod za glušne in naglušne Ljubljana

Vikend vzogjne skupine

Slovenija

34.    

Jelena Simonović, MA

Master prava, Univerzitet u Nišu

Fenomenologija i etiologija maloljetničke delikvencije

Srbija

35.    

mr Anel Ramić

KPZ PT Bihać

Migracijska kretanja na području Unsko-sanskog kantona i sigurnosni izazovi

BiH

36.    

doc.dr Amer Osmić                                    
mr.sc Enita Čustović

Fakultet političkih nauka Sarajevo

Mladi u BiH - marginalizacija na djelu

BiH

37.    

prof.dr Danica Vasiljević Prodanović

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd

Diskriminacija osoba sa invaliditetom u sistemu visokog obrazovanja u Srbiji

Srbija

38.    

dr. Melania Nagy

University Of Pécs, Criminal Law Department

Special Perpetrators of Terrorism

Hungary

39.    

prof.dr Dimitrijoska Sunčica,         
prof.dr Bogoevska Nataša

Institut za soc.rad i soc.politiku na Filozofskom fakultetu Skopje                                                        Univerzitet "Sv.Ćiril i Metodije" Skopje

Porodica kao faktor recidivizma dece u vršenju krivičnih dela

R. S. Makedonija

40.    

Assoc. Prof.dr.Vladimir Ilievski                    
MSc Andon Damovski

Institut za soc.rad i soc.politiku na Filozofskom fakultetu, Univerzitet "Sv.Ćiril i Metodije" Skopje      

Social support of people with intellectual disability included in the form "living with support"

R. S. Makedonija

41.    

dr.sc Safet Mušić

Ministarstvo odbrane BiH

Implikacije jačanja desničarskog ekstermizma na sigurnost u društvu

BiH

42.    

Biljana B. Joksimović, MA

JUOŠ "Vukašin Radunović"

Stavovi učenika prema učenicima Romske nacionalnosti u mlađim razredima osnovne škole

Crna Gora

43.    

Iva Antić, MA

Doktorand na Pravnom fakultetu, Niš

Položaj žena u društvu

Srbija

44.    

dr.sc Damir Nadarević

KPZ poluotvorenog tipa Bihać

Trening socijalnih vještina u KP ustanovama

BiH

45.    

doc.dr Rusmir Kozarić

Internacionalni univerzitet Brčko

Položaj spolno zlostavljane djece sa invaliditetom i tjelesnim teškoćama u krivičnom postupku

BiH

46.    

prof.dr Dragana Vilić

Ekonomski fakultet Banja Luka

Socijalna isključenost - suprotnost održivom razvoju društva

BiH

47.    

dr.sc. Šahim Kahrimanović

Visoka škola Union, Mostar

Socioistorijski kontekst upotrebe droga - od marginalne pojave do globalnog fenomena

BiH

48.    

mr Olivera Grbić

Fakultet političkih nauka, Banja Luka

Kritička perspektiva razvoja zajednice i obrazovanje za socijalni rad: promjena pristupu marginalizaciji i socijalnoj isključenosti

BiH

49.    

doc.dr.sc Gorana Bandalović         
mag.soc Andrea Višić

Filozofski fakultet, Split

Utjecaj neplanirane trudnoće na partnerski odnos

Hrvatska

50.    

doc.dr Tatjana Marić

Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka

Prevencija upotrebe psihoaktivnih supstanci i socijalno neprihvatljiog ponašanja mladih razvojem porodičnih vještina

BiH

51.    

mr Irmela Ćosić                         
doc.dr.sci Idriz Ćosić

Montessori IQ kutak, Tuzla

Specifični odnos psihosocijalnog rada sa marginaliziranim grupama u društvu

BiH

52.    

dr Gordana Nikolić

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

Položaj žrtava krivičnog dela trgovine ljudima

Srbija

53.    

prof.dr Vesna Đurić

Fakultet političkih nauka Banja Luka

Profesionalni standardi u izvještavanju bosanskohercegovačkih dnevnih novina o osobama sa invaliditetom (na primjeru Nezavisnih novina i Dnevnog avaza)

BiH

54.    

mr.sc Nenad Lučić

Internacionalni univerzitet Brčko

 Socijalno preduzetništvo kao faktor smanjenja nezaposlenosti žena

BiH

55.    

prof.dr Zlatko Miliša                                      
mr. Nemanja Spasenovski

Filozofski fakultet Osijek

Stigmatizacija i marginalizacija ovisnika o drogama

Hrvatska

56.    

prof.dr Zoran Jevtović                            
mr Predrag  Bajić

Filozofski fakultet Niš                                                                         Fakultet za sport, Univerzitet "Union-Nikola Tesla", Srbija

Fragmenti slike Evropske migrantske krize u dnevnoj štampi Srbije

Srbija

57.    

doc.dr Aleksandar Janković                    
dr.sc Dalibor Savić

 Fakultet političkih nauka Banja Luka

Materijalni položaj porodica sa četvoro i više djece u opštini Doboj

BiH

58.    

mr Nina Babić

Fakultet političkih nauka Sarajevo

Socijalni rad u osnaživanju marginalizovanih društvenih grupa

BiH

59.    

mag.soc. Valentina Pandurić

Doktorand na Filozofskom fakultetu, Zagreb

Stigmatizacija i etiketiranje u kontekstu stvaranja kriminalne ličnosti

Hrvatska

60.    

Željka Knotek Maloić                      
Snježana Pavlić

Ministarstvo pravosuđa R.Hrvatske, Uprava za zatvorski sustav, Sektor za probaciju

Počinitelji kaznenih djela - rizici i potrebe: Individualizacija postupanja u izvršavanju mjera i sankcija u zajednici

Hrvatska

61.    

doc.dr sci Helena Lajšić

JU Narodna i univerzitetska biblioteka R.Srpske

Stariji radnici - performanse, apsentizam i praćenje uz podršku informacionih sistema

BiH

62.    

Danijela Knjižek                                           
Marina Mirčeta Mikulić

Ministarstvo pravosuđa R.Hrvatske, Uprava za zatvorski sustav, Sektor za probaciju

Stigmatizacija počinitelja kaznenih djela - iskustva probacijske službe u RH

Hrvatska

63.    

doc.dr Ehlimana Spahić

Fakultet političkih nauka Sarajevo

Socijalno poduzetništvo u funkciji reduciranja socijalne isključenosti

BiH

64.    

MSc. Elona Culiq

Heimerere College, Shkoder

Inclusion should not be an illusion

Albania

65.    

prof.dr Brankica Popović

Filozofski fakultet Kosovska Mitrovica

Duhovni razvoj mladih

Srbija

66.    

prof.dr Nebojša Macanović                   
prof.dr Aleksandra Šindić

Fakultet političkih nauka Banja Luka                                  Filozofski fakultet Banja Luka

Dječija igraonica u KPZ Banja Luka kao faktor očuvanja porodičnih odnosa

BiH